Klachtenprocedure

Hieronder vind je onze klachtenprocedure. Gelukkig één van onze minst gebruikte procedures!

Je kan je klacht kwijt via het formulier onderaan deze pagina.

Indien een klager een klacht heeft over een NIVOO-docent, dient hij deze klacht eerst met de docent te bespreken, alvorens de klacht conform de klachtenprocedure in behandeling wordt genomen.

‍Artikel 1 Begrippen

  • Klacht: Onder klacht wordt verstaan iedere schriftelijke uiting (bij voorkeur per e-mail) van een organisatie of persoon, gericht aan NIVOO Opleidingen en Uitgeverij, waarin deze zijn of haar onvrede of ongenoegen uit met het drukwerk, het onderwijs, de docenten, het beleid of een gedraging van of namens NIVOO Opleidingen en Uitgeverij;
  • Klager: Onder klager wordt verstaan degene die een klacht indient;
  • Medewerker: Onder medewerker wordt verstaan ieder personeelslid van NIVOO Opleidingen en Uitgeverij;
  • Teamleider: De hoofdverantwoordelijke van een afdeling zijnde de afdeling Administratie, de afdeling Uitgeverij en de afdeling Opleidingsadvies van NIVOO Opleidingen en Uitgeverij;
  • Directie: De directeur van NIVOO Opleidingen en Uitgeverij.

Artikel 2 Doel klachtenprocedure

Deze klachtenprocedure heeft tot doel om binnengekomen klachten op een adequate en vertrouwelijke manier af te handelen, zodat de klager zo goed mogelijk tevreden wordt gesteld en de herhaling van de klacht wordt voorkomen.

Artikel 3 Werking klachtenprocedure

Iedere medewerker die een klacht ontvangt, is verantwoordelijk voor een correcte klachtafhandeling. De medewerker vermeldt op het klachtenformulier de volgende gegevens: datum van ontvangst van de klacht, de naam van de klager, een telefoonnummer van de klager, een samenvatting van de klacht en de naam van de medewerker. Vervolgens geeft de medewerker de klacht door aan zijn teamleider. Deze neemt vervolgens contact op met de klager om naar een oplossing te zoeken.

Artikel 4 Gehanteerde termijnen

De ontvangst van een binnengekomen klacht wordt uiterlijk de eerstvolgende werkdag bevestigd. Binnen uiterlijk 4 weken wordt de klacht afgehandeld, tenzij artikel 6 van toepassing is.

Artikel 5 Klacht over leidinggevende

Indien de klacht betrekking heeft op een teamleider wordt de klacht behandeld door de directie.

Artikel 6 Onafhankelijke derde

Indien er door de klager en teamleider geen oplossing inzake de ingediende klacht kan worden gevonden, kan een door beide partijen goedgekeurde onafhankelijke derde partij een oplossing aandragen. Diens uitspraak is bindend.

Artikel 7 Vastleggen van klachten

Iedere afdeling legt binnengekomen klachten vast op de wijze zoals aangegeven in artikel 8.

Artikel 8 Eisen aan vastlegging

Naast de gegevens, genoemd in artikel 3, bevat de vastlegging van de klacht ook de oplossing inzake de klacht.

Klachtenprocedure NIVOO

Meer informatie?

Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.